Planprocess

Stockholms stad har tagit fram en ny detaljplan för Nobel Center och den aktuella tomten på Blasieholmen. Planen fastställer bland annat vad och hur stort som får byggas. I nära dialog med staden har vi samverkat kring flera utredningar för att få fram ett så genomarbetat och bra förslag som möjligt. Allmänheten, sakägare och andra remissinstanser hade möjlighet att granska planförslaget och lämna in sina synpunkter till staden under samrådet våren 2015 och plangranskningen hösten 2015. Den nya detaljplanen har nu godkänts i stadsbyggnadsnämnden och senare antagits i stadens kommunfullmäktige, under våren 2016.

Vilka myndighetsbeslut krävs för att realisera Nobel Center?

För att realisera Nobel Center krävs följande myndighetsbeslut:

  • Markanvisning (exploateringsnämnden)
  • Detaljplan (stadsbyggnadsnämnden)
  • Exploateringsavtal (exploateringsnämnden)
  • Fastighetsbildning och bygglov (stadsbyggnadsnämnden)

Ett hem för Nobelpriset i Stockholm har diskuterats i många år, ett antal platser i staden har också prövats. Hösten 2011 undersökte Stockholms stad och Nobelstiftelsen tillsammans ett antal platser för ett Nobel Center. I en rapport från arbetsgruppen i september 2011 föreslogs Blasieholmen som den bästa platsen.

I december 2011 tecknades en avsiktsförklaring mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för byggandet av ett Nobel Center på Blasieholmen. Den fortsatta planeringen av Nobel Center inriktas därefter enbart på Blasieholmen dvs. inga andra lokaliseringar kommer att prövas i detta projekt.

I augusti 2012 togs beslut om markanvisning i exploateringsnämnden.

I juni 2013 beslutade stadsbyggnadsnämnden att starta detaljplanearbete genom att godkänna en startpromemoria.

I maj 2013 utlystes den internationella arkitekttävlingen för att utforma byggnaden. Elva förslag presenterades offentligt i oktober 2013.

I april 2014 utsågs ett vinnande arkitektförslag.

Ett förslag till detaljplan baserades på det vinnande förslaget och presenterades för samråd under våren 2015.

Ett avtal med Stockholms stad om markanvisningen undertecknades i oktober 2015.

Efter viss bearbetning ställdes planen ut på nytt för granskning hösten 2015.

En överenskommelse om exploatering godkändes av exploateringsnämnden i mars 2016.

Detaljplanen för Nobel Center godkändes av stadsbyggnadsnämnden i mars 2016 och antogs av kommunfullmäktige i Stockholms stad i maj 2016. Nu väntar en överklagandeprocess innan det blir aktuellt att söka bygglov.

 

Läs mer om planprocessen på Stockholms stads hemsida.