Spindeljakten

Forskarhjälpen 2018 handlar om ekologiska effekter av läkemedelsrester i miljön med fokus på spindlar.

Forskarna Jerker Fick vid Umeå universitet och Tomas Brodin vid Sveriges lantbruksuniversitet forskar på hur djur kan påverkas av förorenade vattendrag och nu behöver de hjälp. Så här beskriver de själva projektet:

Vi skulle vilja att elever hjälper oss att studera i vilken utsträckning spindlar kan exponeras för miljögifter från avloppsvatten. Vi har i en ny studie sett att spindlar som lever nära förorenade vattendrag utsätts för betydande halter av olika läkemedelsrester och andra kemikalier som finns i avloppsvatten, detta trots att de själva inte direkt utsätts för de vattenburna kemikalierna. Denna studie gjordes inom ett begränsat område i Australien och en större nationell studie i Sverige skulle hjälpa oss förstå både mekanismerna och utbredningen av detta problem.

Vad ska göras?

Lärare

Med hjälp av en uppstartskonferens på Nobelmuseet, ett lärarkompendium, tät mejlkontakt med projektkoordinator på Nobelmuseet samt möjlighet till Skype direkt med forskarna – ta in och förmedla kunskap om forskningsprojektet till eleverna så att de kan ta till sig kunskap om och förståelse för den vetenskapliga metoden samt hur forskning bedrivs. Mycket egen motivation och drivkraft behövs för att tillägna sig denna kunskap med hjälp av forskarna och Nobelmuseet.

Min klass har känt sig utvalda – detta ger en bra stämning och sammanhållning i klassen som gynnar lärandet.

Du som lärare behöver:

  • Ha ett intresse för forskning.
  • Vilja delta i ett riktigt forskningsprojekt.
  • Vilja att arbeta entreprenöriellt och med verklighetsbaserade uppgifter.
  • Planera och jobba projektbaserat med eleverna mot en deadline.
  • Ha motivation och drivkraft att lära sig och eleverna mer om forskning under projektets gång.

Elever

De enskilda momenten i projektet håller nu på och utarbetas. Kärnprojektet är att fånga spindlar nära vattendrag och då ta och analysera vattenprov i olika miljöer. Eleverna ska sedan presentera en vetenskaplig poster av sitt projekt.

Jag tyckte ämnet var väldigt bra eftersom det angår alla och får elever att bli engagerade i vetenskap.

Lärarkompendium Forskarhjälpen

Lgr 11

Tips på mer information om den vetenskapliga processen

Samarbetspartners 2018